Santral Ses Kaydı Aydınlatma Metni

SANTRAL SES KAYDI AYDINLATMA METNİ

 • Veri Sorumlusu

 • Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla, “2000 Evler Mah. Mavi Bulvar Arma Moda Sit. D Blok No: 218/A Seyhan / ADANA” adresinde mukim Adana-Seyhan Vergi Dairesi’ne 6070362773 vergi kimlik numarası ile kayıtlı Labotest Diagnostik Sistemler A.Ş. ("Labotest") tarafından hazırlanmıştır.


 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 • İletişim bilginiz, ses kaydınız ve içerisinde belirttiğiniz kişisel verileriniz; hukuki ve ticari güvenliğin temini, talep, öneri, memnuniyet, şikayet, itiraz gibi bildirimlerin kayıt altına alınarak incelenmesi ve gerektiğinde yanıtlanması, iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası, muhaberat faaliyetlerinin yürütülmesi, kanuni hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet kalitesinin ve sürekliliğinin sağlanabilmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi ile işlem güvenliği amaçlarıyla işlenmektedir.


 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 • Kişisel verileriniz, Kanun’un m. 5/2-(f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.


 • Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 • Kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.


 • Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 • Yukarıdaki açıklanan hususlarla ilgili detaylı bilgi için “kvkk@labotest.com.tr” e-posta adresini kullanarak Labotest ile iletişime geçebilirsiniz.

  Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçe ile Labotest Merkezine bizzat elden veya noter kanalıyla, "labotestdiagnostik@hs03.kep.tr" adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Labotest Diagnostik’e daha önce bildirdiğiniz ve Labotest sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletilebilirsiniz. Başvurunuza ilişkin tarafımızca yazılı cevap verilmesi gerektiği takdirde ve verilecek yazılı cevabın 10 sayfayı geçmesi ve/veya CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesini gerektirmesi halinde “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri dahilinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücrete tabi olacaktır.Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler, Labotest tarafından dikkate alınamayabilecektir.

  Not

  “KVKK bildirimleriniz için iletişim sayfamızdaki formu doldurarak bildirimlerinizi bize buradan iletebilirsiniz.”